Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Ambos NBGO is een advocatengroepering. Alle advocaten in de advocatengroepering voldoen aan de voorwaarden vermeld in art. 428-438 Ger W en zijn aangesloten bij ofwel de “Orde van Vlaamse balies” of “ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique”.

Alle opdrachten worden verricht door Ambos NBGO (hierna de “opdrachtnemer”) ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 2

Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer (vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW) worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gebruikelijke uurtarieven worden u voor aanvang van de opdracht meegedeeld.

De betalingstermijn voor facturen is vijftien dagen na datum van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na datum van de desbetreffende factuur schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

Artikel 3

De verplichtingen van de opdrachtnemer behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal de opdrachtnemer bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koerierbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4

Alle advocaten zijn aangesloten bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars die hen door de “Orde van Vlaamse balies” of “ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique” wordt aangeboden. Voor de advocaten van de “Orde van Vlaamse balies” zijn deze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel en AG Insurance NV E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussels. Voor de advocaten aangesloten bij de “ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique” is deze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Ethias NV, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidverzekeringen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot een maximum van EUR 2.500.000. Informatie over deze beroepsaansprakelijkheidverzekeringen wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 5

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de opdrachtnemer in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 125.000 en jegens derden beperkt tot EUR 25.000.

Artikel 6

Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden tegen de opdrachtnemer verjaren één jaar na de feiten waarop de opdrachtgever respectievelijk de derde zijn aanspraak baseert.

Artikel 7

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 

Artikel 8

Aanspraken met betrekking tot opdrachten kunnen enkel gericht worden tegen de opdrachtnemer.  Nochtans, voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers, werknemers van de opdrachtnemer kunnen worden aangesproken, gelden ook voor deze de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 9

Overeenkomstig de toepasselijke deontologische regelgeving (de ‘Regelgeving’), verwittigt Ambos NBGO u dat het bij gelegenheid de naam van de cliënt kan aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context (zoals CV's, praktijk- en website-omschrijvingen) die kunnen worden beschouwd als reclame verricht door advocaten overeenkomstig de Regelgeving en dat door deze algemene voorwaarden te aanvaarden u er mee instemt dat Ambos NBGO dit doet, weliswaar onderworpen aan onze verplichting om het beroepsgeheim na te leven alsook enige andere verplichting die advocaten moeten naleven onder enige toepasselijke wetgeving en deontologische regels.

Artikel 10

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen voert de opdrachtnemer enkel opdrachten uit onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer is alleen Belgisch recht van toepassing.  Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen het betrokken regionaal kantoor van de opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld.  Bij een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.