Als de communicatie spaak loopt

Over de fout van de werknemer en het belang van een goed ontslagdossier.

Sedert de inwerkingtreding van CAO 109 hebben werknemers het recht om de motieven van hun ontslag te kennen. Kan een werknemer zich niet vinden in deze motieven, dan kan hij naar de arbeidsrechtbank stappen en een schadevergoeding vorderen op grond van een zogenaamd kennelijk onredelijk ontslag. CAO 109 heeft geleid tot een stijgend aantal ontslagbetwistingen.

Een ontslag is kennelijk onredelijk wanneer het gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

In haar arrest van 15 oktober 2018 heeft het Hof van Cassatie zich gebogen over een veelvoorkomende situatie: communicatieproblemen van een werknemer met zijn collega’s. Geconfronteerd met een werknemer die niet in staat was positief en sereen te communiceren met de leden van zijn team, wat zich vertaalde in mondelinge en schriftelijke verslagen die almaar conflictueuzer werden, en zichzelf daarbij onbehaaglijk voelde en daaronder leed, besloot de werkgever de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Het arbeidshof van Brussel oordeelde dat dit ontslag willekeurig[1] was, nu de werkgever niet bewees dat de communicatieproblemen aan de werknemer zijn toe te schrijven; andere teamleden maakten gebruik van woorden die minstens ongepast zijn.

Het Hof van Cassatie fluit het arbeidshof terug en verduidelijkt dat “verband houden met de geschiktheid of het gedrag” niet per definitie een tekortkoming, gebrek of fout veronderstelt in hoofde van de werknemer. Er anders over oordelen komt neer op het toevoegen van een voorwaarde die door de wet (nu: de CAO) niet wordt voorzien.

Deze zaak toont nogmaals het belang van een goed opgebouwd ontslagdossier: de werkgever deed er goed aan de communicatieproblemen vast te leggen in schriftelijke verslagen. Sedert de inwerkingtreding van CAO 109 is het belang van een goed ontslagdossier enkel toegenomen: een vooruitziend werkgever doet er goed aan een gedegen personeelsdossier bij te houden van zijn werknemers. Schriftelijke aanmaningen, evaluatieverslagen en gelijkaardige documenten kunnen de werkgever behoeden voor vervelende bewijsproblemen in ontslagdossiers.

Bron: Hof van Cassatie 15 oktober 2018, S.18.0010.F/1.

 

 

[1] De zaak die heeft geleid tot de uitspraak van het arbeidshof en het Hof van Cassatie handelt nog over de rechtsfiguur van het “willekeurig ontslag van werklieden”. Niettemin gebruikt het Hof van Cassatie, niet voor het eerst, de uitdrukking “kennelijk onredelijk ontslag” van CAO 109 , die dergelijk ontslag op dezelfde wijze omschrijft als het willekeurig ontslag, weliswaar met de toevoeging “en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever”.

Gepubliceerd in: Juridisch nieuws