EENHEIDSSTATUUT: ARBEIDERS EN BEDIENDEN (BIJNA) OP GELIJKE VOET BIJ ONTSLAG

Op 31 december 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden (WES). Met deze wet wordt een einde gesteld aan de ellenlange discussie over de ongelijke behandeling tussen arbeiders en bedienden bij ontslag en kort verzuim, nadat het Grondwettelijk Hof op 7 juli 2011 de oude regelingen als discriminatoir had bestempeld en de regering ertoe gedwongen had een nieuw uniform stelsel uit te werken. Het eenheidsstatuut is in werking getreden op 1 januari 2014. Hieronder volgt een kort overzicht van de voornaamste nieuwigheden bij ontslag.

 

1. Opzeggingstermijnen in functie van de anciënniteit

De opzeggingstermijnen zijn voortaan, zowel voor de arbeiders als voor de bedienden, uitsluitend afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer. Met anciënniteit wordt bedoeld “de periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming”. Er wordt hierbij geen rekening meer gehouden met de omvang van het bruto jaarloon, noch met de leeftijd van de werknemer. Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever, komt bovendien de vroegere periode van tewerkstelling, die een werknemer als uitzendkracht heeft verricht bij de werkgever in de hoedanigheid van gebruiker, in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit met een maximum van één jaar, voor zover de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid en de functie uitgeoefend bij de werkgever identiek is aan deze die als uitzendkracht werd uitgeoefend. Elke periode van inactiviteit van zeven dagen of minder geldt als een periode van tewerkstelling als uitzendkracht.

 

2. Aanvang van de opzeggingstermijnen

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een opzegging moet nog steeds schriftelijk gebeuren, maar de WES bepaalt nu dat de opzeggingstermijn ingaat de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gebracht. Met andere woorden, wanneer de opzegging per aangetekend brief plaatsvindt, zal de opzeggingsbrief, in principe, ten laatste op woensdag verstuurd moeten worden opdat de opzeggingstermijn de daaropvolgende maandag zou ingaan.

 

3. Opzeggingstermijnen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2014

De opzeggingstermijnen worden voortaan bepaald in weken en niet langer in maanden of in dagen.

Via deze link vindt u volledige artikel in @Company, inclusief de tabel met een overzicht van de nieuwe opzeggingstermijnen wanneer de arbeidsovereenkomst ingaat na 1 januari 2014.

 

Voor meer informatie over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, contacteer Carl Bevernage of Damien Stas de Richelle.

Gepubliceerd in: Juridisch nieuws