Incasso - Invorderingen

Ambos NBGO volgt voor haar cliënten ook incasso(= invorderings)dossiers op.

Incasso Team

Binnen Ambos NBGO wordt de incasso praktijk uitgeoefend door diverse advocaten, samen met een paralegal medewerker die instaat voor de opvolging en aansturing.

Incasso Diensten

Hoewel deze dienstverlening natuurlijk, om redenen van efficiëntie, tot op grote hoogte gestandaardiseerd is, houden we toch rekening met de bijzondere wensen van de verschillende cliënten. Zo leggen we met het oog op het creëren van meerwaarde voor onze cliënten bijzondere nadruk op de volgende punten:

  • het correct identificeren van de debiteuren, en bij voorkeur ook van hun activa, in de beginfase van een incasso-opdracht, met het oog op het verzekeren van een daadwerkelijke betaling
  • bewarende beslagen op goederen en bankrekeningen
  • het gebruik van onze sectorkennis in de verschillende industrie-en dienstensectoren waar ons kantoor bijzondere ervaring mee heeft
  • internationale incasso (tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke of arbitragebeslissingen; het verkrijgen van onmiddellijk uitvoerbare titels, enz.)

Incasso Totaal - Oplossing

De uiteindelijke bedoeling van iedere incassodienst moet wel zijn dat zowel het bedrag aan uitstaande facturen als de betalingstermijnen gereduceerd worden.

In een aantal gevallen zullen deze structurele doelstellingen enkel kunnen bereikt worden indien het volledige facturerings- en incassoproces gestroomlijnd wordt. Ambos NBGO kan bijstand verlenen voor alle juridische aspecten van dergelijke stroomlijning.