Juridisch nieuws

Inbound EU temporarily “posted workers” treated on (quasi) equal footing with “local” workers after twelve months, concerning at present some 178,000 workers

A "posted worker" is an employee who is sent by his employer to carry out a service in another EU Member State on a temporary basis, in the context of a contract of services, an intra-group posting or a hiring out through a temporary agency. Posted workers are different from EU mobile workers as they remain only temporarily in the host Member State and do not integrate its labour market.

FROM CORONA UNEMPLOYMENT TO ECONOMIC UNEMPLOYMENT: TRANSITIONAL REGIME

Due to the overwhelming amount of applications for temporary unemployment in the context of the outbreak of the coronavirus, the Belgian government decided to simplify the procedure and to open up the temporary unemployment regime for force majeure to all situations related to the coronavirus. 

Consequently, as of 13 March 2020, all temporary unemployment resulting from the virus can be considered as temporary unemployment due to force majeure and is subject to a simplified application procedure.

These measures are valid until 31 August 2020

Ministerraad keurt corona-ouderschapsverlof goed

De heropstart van onze economie en de graduele heropening van de scholen stelt heel wat ouders voor grote uitdagingen inzake opvang en opvoeding van hun kroost. Om de periode te overbruggen waarin de scholen nog niet volledig open zijn en niet alle kinderen in de opvang terecht kunnen, keurde de ministerraad op 2 mei het corona-ouderschapsverlof goed.

Nieuwe, tijdelijk regeling inzake het houden van algemene vergaderingen en raden van bestuur tijdens de COVID-19 pandemie

Op 9 april 2020 zijn er nieuwe tijdelijke maatregelen in voege getreden voor het bijeenroepen en houden van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen.[1]

Het Corona KB nr. 4 bevat regelingen zowel voor (i) algemene vergaderingen van mede-eigenaars, (ii) algemene vergaderingen en (iii) vergaderingen van bestuursorganen.

Hoe een raad van bestuur of algemene vergadering houden in tijden van social distancing?

De maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben een disruptieve invloed op ons dagelijks leven en onze economie. De overheid verplicht ons tot ‘social distancing’ waarbij elk fysiek contact met anderen dan gezinsleden moet worden vermeden.

Telewerk en de Arbeidsongevallenwet eindelijk verzoend

Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Lange tijd bestond onduidelijkheid omtrent de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op werknemers die telewerk verrichten. Wat als een telewerker bijvoorbeeld thuis van de trap dondert en hieraan een letsel overhoudt?

Middels de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) heeft de wetgever deze lacunes weggewerkt.

Als de communicatie spaak loopt

Als de communicatie spaak loopt: over de fout van de werknemer en het belang van een goed ontslagdossier.

 

Newsflash - UBO register - Deadline 30 november 2018

UBO-register: grondslagen en beginselen

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Nieuwsflash: Omzetting Europese Richtlijn sleutelt aan artikel 17 van de arbeidsovereenkomstenwet

Met het oog op de omzetting in nationale wetgeving van Richtlijn 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (Hierna: “de Richtlijn”), heeft de Kamer op 19 juli 2018 een wetsontwerp aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

RECENTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE ZET DE RECHTSGELDIGHEID VAN TAL VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN OP DE HELLING

Op heden maakt het Vlaams omgevingsrecht een onderscheid tussen maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening en stedelijke bouwvoorschriften. Uitsluitend maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening worden onderworpen aan de plan-milieueffectenrapport-plicht (vanaf nu: plan-MER-plicht).  De artikelen 2 en 3 van de strategische milieubeoordelingsrichtlijn (vanaf nu: SMB-richtlijn) dd. 27 juni 2001 voorzien echter niet in dergelijk onderscheid en onderwerpen alle ‘plannen en programma’s’ aan de plan-MER-plicht.

Pages