Juridisch nieuws

Telewerk en de Arbeidsongevallenwet eindelijk verzoend

Een arbeidsongeval is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt”.

Lange tijd bestond onduidelijkheid omtrent de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op werknemers die telewerk verrichten. Wat als een telewerker bijvoorbeeld thuis van de trap dondert en hieraan een letsel overhoudt?

Middels de Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (BS 17 januari 2019) heeft de wetgever deze lacunes weggewerkt.

Als de communicatie spaak loopt

Als de communicatie spaak loopt: over de fout van de werknemer en het belang van een goed ontslagdossier.

 

Newsflash - UBO register - Deadline 30 november 2018

UBO-register: grondslagen en beginselen

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Nieuwsflash: Omzetting Europese Richtlijn sleutelt aan artikel 17 van de arbeidsovereenkomstenwet

Met het oog op de omzetting in nationale wetgeving van Richtlijn 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (Hierna: “de Richtlijn”), heeft de Kamer op 19 juli 2018 een wetsontwerp aangenomen en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

RECENTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE ZET DE RECHTSGELDIGHEID VAN TAL VAN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN OP DE HELLING

Op heden maakt het Vlaams omgevingsrecht een onderscheid tussen maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening en stedelijke bouwvoorschriften. Uitsluitend maatregelen betreffende de ruimtelijke ordening worden onderworpen aan de plan-milieueffectenrapport-plicht (vanaf nu: plan-MER-plicht).  De artikelen 2 en 3 van de strategische milieubeoordelingsrichtlijn (vanaf nu: SMB-richtlijn) dd. 27 juni 2001 voorzien echter niet in dergelijk onderscheid en onderwerpen alle ‘plannen en programma’s’ aan de plan-MER-plicht.

HAVENARBEID - JURIDISCHE ACHTERGROND

HAVENARBEID - JURIDISCHE ACHTERGROND

 

Inmiddels, in Spanje … De Spaanse mededingingsautoriteit onderzoekt de geldigheid van de afspraken tussen werkgevers en havenarbeiders.

De discussies rond havenarbeid in België lijken voorlopig onder controle.

NIEUW BELGISCH SCHEEPVAARTWETBOEK KOMT DICHTERBIJ

Nieuw Belgisch scheepvaartwetboek komt dichterbij

Op de ministerraad van 22 december 2017 werd beslist om het voorontwerp van het nieuwe scheepvaartwetboek over te maken aan de Raad van State.

NIEUWSFLASH - WET ZAKELIJKE ZEKERHEDEN IN WERKING

Nieuwsflash: Wet Zakelijke Zekerheden in werking

 

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Wet zakelijke zekerheden op roerende goederen in werking getreden. Zoals U reeds kon horen tijdens ons lunchseminarie over dit thema, of zoals U kon lezen in de diverse bijdragen op deze website, introduceert de nieuwe Wet een online pandregister waar registerpanden en eigendomsvoorbehouden in kunnen worden geregistreerd.

DE DIGITALE VRACHTBRIEF: EEN TWEEDE PROEFPROJECT

De digitale vrachtbrief: een tweede proefproject

 

U las het wellicht ook: “Start van het Benelux-proefproject met digitale CMR-vrachtbrief”. Klopt dit ? En was er al niet een proefproject met een digitale vrachtbrief ?

Er is inderdaad nogal wat verwarring. Dus hierna even de relevante teksten op een rij.

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Bij Verordeningen (EU) 2017/2364, 2017/2365 en 2017/2366 van 18 december 2017 heeft de Europese Commissie nieuwe Europese drempelbedragen vastgesteld voor overheidsopdrachten (klassieke en speciale sectoren) en concessieovereenkomsten. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 voor een periode van in beginsel twee jaar.

De Europese drempelbedragen neergelegd in artikel 4 van Richtlijn 2014/24/EU (klassieke sectoren) worden als volgt aangepast:

Pages