Technologie

Dienstverlening Technologiesector

Dienstverlening aan de technologiesector speelt een belangrijke rol bij het voortdurende succes van ons kantoor. Veel van onze cliënten zijn bedrijvig in de technologiesector, en verschillende van onze advocaten hebben het IT-recht mee vorm gegeven, van interoperabiliteit tot bescherming van persoonsgegevens, van zoekmachines tot cloud computing, van outsourcing tot near-sourcing.

Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat we in IT-deals groot en klein doortastend en met kennis van zaken te werk (kunnen) gaan. We staan verschillende van onze cliënten reeds meerdere decennia bij, doorheen de dot.com en technologie boom en bust, en terug: met deze ervaring helpen wij al onze cliënten risico’s inschatten en beperken, en vergroten aldus hun kans op welslagen. Wij willen de technologie en de strategie van onze cliënten kennen om hen advies te kunnen verstrekken dat rekening houdt met de noden van hun bedrijf.

Strategisch denken. Verschillende van onze advocaten hebben een rol gespeeld bij de kernvraagstukken die de groei van de technologiesector de laatste 20 jaar hebben gestuurd: zij waren betrokken bij bepalende geschillen aangaande de toepassing van Europees mededingingsrecht op intellectuele eigendom en IT, inzonderheid wat betreft interoperabiliteit, standaardisering, zoekmachines, cloud computing etc. Wij gebruiken deze ervaring om u een klare kijk te verschaffen op het regelkader waarbinnen uw onderneming bedrijvig is, en aldus de kans op welslagen en groei van uw bedrijf te verbeteren.

Fondsenwerving en M&A. Bij fondsenwerving en M&A in de technologiesector beogen wij maximale bescherming van investeringen en acquisities wat betreft de intellectuele eigendom, omdat deze in grote mate bepalend is voor de waardering van technologiebedrijven. Wij gaan na of er problemen zijn die fondsenwerving kunnen bemoeilijken, en trachten deze problemen vooraf op te lossen. Niet zelden vragen investeerders en ondernemingen ons na het sluiten van de deal hen bij te staan bij oplossing van de gevonden problemen (indien deze niet vooraf konden worden opgelost).

Uw technologiebedrijf succesvol maken. Wij verlenen technologiebedrijven ook advies met betrekking tot de vennootschaps- en handelsrechtelijke aspecten van hun bedrijf, inzonderheid met betrekking tot complexe licentieovereenkomsten, openbronprogrammatuur, uitbesteding (outsourcing), near-sourcing, cloud computing, bescherming van persoonsgegevens, internetrecht en elektronische handel. Wij beperken ons advies niet tot het schrijven van de juridische documenten: wij helpen onze cliënten de juiste partner te vinden, gaan met onze cliënten na hoe de relatie met deze partner best wordt opgezet, onderhandelen een vergelijk dat het meeste kans op welslagen heeft en zetten het zo op papier dat voor onze cliënten het risico beperkt en de opbrengst (zo veel mogelijk) verzekerd is. Het is deze ondernemingsgerichte praktijkbenadering die de relatie met onze cliënten bestendigt: wij zijn raadslieden die ze kunnen vertrouwen.

Wij beschermen uw rechten. We verlenen cliënten ook advies met betrekking tot het beheer van hun intellectuele eigendomsrechten. We onderzoeken of en waar een intellectuele eigendomsrecht dient ingeschreven, rekening houdende met kost en strategische waarde van de desbetreffende rechten in het bedrijf van de cliënt. Wij zorgen vervolgens voor inschrijving en beheer van deze intellectuele eigendomsrechten: we zijn vertrouwd met het beheer van wereldwijde merken- en modellenportefeuilles, en werken met de beste octrooigemachtigden ter verzekering van de bescherming van de uitvindingen van onze cliënten.

Wanneer alles faalt. Ook wanneer een deal verkeerd loopt, u er niet in slaagt een licentieovereenkomst te sluiten, of indien iemand uw rechten schendt of denkt dat u zijn rechten schendt, kan u bij ons terecht. Wij benaderen geschillen strategisch, en ons doel is steeds het vinden van een oplossing die de waarde van uw bedrijf ten goede komt. Als dusdanig hebben wij cliënten vertegenwoordigd in het kader van wereldwijde merken- en octrooigeschillen, in het kader van mediatie en arbitrage betreffende intellectuele eigendom en IT, en in gedingen betreffende auteursrecht, merken en octrooien in België, Europa en de Verenigde Staten.

Hoe maakt dit een verschil voor onze technologie cliënten? Eén en ander maakt dat onze advocaten technologie, en met name zakelijke overwegingen in de technologiesector, begrijpen. Cliënten vertellen ons dat het dat is wat ons onderscheidt van andere Belgische kantoren. Door de technologiesector een bijzondere plaats in onze praktijk toe te bedelen, een model waarin wij door Morrison & Foerster, Wilson Sonsini en andere vooraanstaande Amerikaanse kantoren zijn voorafgegaan, weten wij wat u doet, hoe u het doet, en wat wij kunnen doen om u sneller en beter te maken, wat is wat ons kantoor volgens u anders maakt.